Privacy
Statement

Persoonsgegevens

Growww.today handelt onder de naam Modddit.

Moddit respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen
behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere
manier worden openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt. Moddit zal uw persoonsgegevens
verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te
geven via de website www.klantwebsite.nl gaat u ermee akkoord dat Moddit deze gegevens overeenkomstig
dit reglement gebruikt.
Growww.Today, gevestigd aan Marie Curiestraat 2, 7442 DP Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.growww.today, Marie Curiestraat 2, 7442 DP Nijverdal, 0548 – 612 805.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moddit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@growww.today dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moddit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (na expliciete toestemming)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Onderwerp Privacy / cookiestatement
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Moddit analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Moddit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moddit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Moddit blijft
verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moddit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Moddit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we
cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://
veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door
contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan
een gespecificeerd verzoek naar info@growww.today. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Moddit zal zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Moddit wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moddit neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@growww.today of 0548 – 612 805.

kom langs!

marie curiestraat 2
nijverdal - NL